Monthly Archives: septembrie 2012

HCL Nr. 39 din 27 septembrie 2012

ROMÂNIA – JUDEȚUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E A Nr. 39 din 27 septembrie 2012 privindrectificareabugetului  local peanul 2012     Consiliul local al comuneiPipirig, județulNeamț ; Având în vedereprevederile art.19 alin. (2) dinLegeafinanțelorpublice locale nr. 273/2006; Văzândadresa nr. 3407 din 13.09.2012, a DirectieiGenerale a FinanțelorPubliceNeamț

Citeste mai mult...

HCL Nr. 38 din 27 septembrie 2012

ROMÂNIA – JUDEȚUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E A Nr. 38 din 27 septembrie 2012 privindaprobareaproiectuluitehnic și a indicatorilorfinanciaripentru investiția “branșament apă potabilă, rețea de canalizaremenajeră cu racord lafosa septică existentă și colector de canalizare pluvială – Bloc de locuințepentrutineridestinate închirierii”   Consiliul local al comuneiPipirig,

Citeste mai mult...

HCL nr. 37 din 27 septembrie 2012

ROMÂNIA – JUDEȚUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T A R A R E A Nr. 37 din 27 septembrie 2012 Privind completarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2012                       Consiliul local al comunei Pipirig, județulNeamț ; Având în vedereprevederile art.4 alin.(1) și (4) din HotărâreaGuvernului  nr.925/2006, pentruaprobareanormelor de aplicare

Citeste mai mult...

HCL Nr. 36 din 27 septembrie 2012

ROMÂNIA – JUDEȚUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG   H O T A R A R E A Nr. 36 din 27 septembrie 2012 privindalegerea președintelui de ședință   Consiliul local al comuneiPipirig, județulNeamț ; În temeiuldispozițiilor art.37 alineat (1) și art.42 , precum și ale art.46 alineat (1)  din Legeaadministrațieipublice locale nr.215/2001, republicată

Citeste mai mult...

HCL Nr. 35 din 30 august 2012

ROMÂNIA – JUDEȚUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG   H O T Ă R Â R E A Nr.   35   din   30 august  2012 privind desemnarea unui reprezentant în Adunarea Generală a Asociaţiei de  Dezvoltare Intercomunitară„ECONEAMŢ”   Consiliul Local al comunei Pipirig întrunit în şedinţă ordinară; Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a

Citeste mai mult...

HCL Nr. 32 din 30 august 2012

ROMÂNIA – JUDEȚUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG   H O T Ă R Â R E A Nr.   32   din   30 august  2012 privind suportarea costurilor aferente administrării spațiului din biblioteca locală, în cadrul Programului Național  « Biblionet – lumea în biblioteca mea »     Consiliul local al comunei Pipirig, județul Neamț ; Având

Citeste mai mult...

HCl Nr. 34 din 30 august 2012

ROMÂNIA – JUDEȚUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T Ă R Â R E A Nr.   34   din   30 august  2012 privind modificarea Actului Constitutiv si al Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT”,     Consiliul Local al comunei Pipirig, judetul Neamt. Avand in vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilitati

Citeste mai mult...

HCL Nr. 31 din 30 august 2012

ROMÂNIA – JUDEȚUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG   H O T Ă R Â R E A Nr.   31   din   30 august  2012 privind rectificarea bugetului  local pe anul 2012   Consiliul local al comunei Pipirig, județul Neamț ; Având în vedere prevederile art.19 alin. (2) din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006;

Citeste mai mult...

HCL Nr. 30 din 30 august 2012

ROMÂNIA – JUDEȚUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG   H O T Ă R Â R E A Nr.   30   din   30 august  2012 privind alegerea președintelui de ședință   Consiliul local al comunei Pipirig, județul Neamț ; În temeiul dispozițiilor art.35 alineat (1) și art.42, precum și ale art.46 alineat (1)  din Legea

Citeste mai mult...

HCL Nr. 29 din 31iulie 2012

ROMÂNIA – JUDEȚUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG H O T Ă R Â R E A Nr.   29   din   31iulie  2012 privind  completarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2012                            Consiliul local al comunei Pipirig, județul Neamț ; Având în vedere prevederile art.4 alin.(1) și (4) din Hotărârea Guvernului  nr.925/2006, pentru

Citeste mai mult...

HCL Nr. 28 din 31 iulie 2012

ROMÂNIA – JUDEȚUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIPIRIG   H O T Ă R Â R E A Nr.   28   din   31iulie  2012 privind concesionarea unor suprafețe de teren din domeniul privat al comunei   Consiliul local al comunei Pipirig, județul Neamț ; Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 54/2006,

Citeste mai mult...